محکم بگیر دستمو! نذار برم به یغما

برنده های فردا؛
بازنده های دیروز

Advertisements

NOW

the game,

after game

after game

i rely on now…

Advertisements